przedszkola | Szkolenia pedagogiczne - dla nauczycieli, dyrektorów szkół, rad pedagogicznych - nowa podstawa programowa Szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów szkół, rad pedagogicznych, szkolenia pedagogiczne, nowa podstawa programowa

  

      


   

	


 

 

  

  

przedszkola

RADA PEDAGOGICZNA - KOMPETENCJE ZAWODOWE:

•    ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu - więcej...

•    skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne - więcej...

•    budowanie wizerunku przedszkola - więcej...

•    inne...


 

RADA PEDAGOGICZNA - KOOPERACJA I EFEKTYWNOŚĆ:

•    komunikacja interpersonalna w przedszkolu - więcej...

•    asertywność w kontaktach służbowych - więcej...

•    integracja i współpraca w zespole - więcej...

•    rozwiązywanie konfliktów - więcej...

•    inne - więcej...

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM SZKOLNYM I LOKALNYM:

•    relacje z rodzicami - więcej ...

•    budowanie relacji ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (przedszkola). Kontekst nadzoru                           pedagogicznego - więcej ...

•     bbbbbbudowanie tożsamości i wizerunku szkoły (przedszkola) - więcej ...

•    metody budowania wizerunku szkoły/przedszkola w oczach uczniów, rodziców i środowiska lokalnego -      więcej...

•     bbbbbppromocja szkoły (przedszkola) i wartości edukacji. Kontekst nadzoru pedagogicznego - więcej ...

•    skuteczna współpraca ze środowiskiem lokalnym = Public Relations i promocja - więcej...

 

PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH:

•    praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo - więcej ...

•    rozpoznawanie objawów: przemocy w rodzinie, molestowania - więcej...

•    praca z dzieckiem z orzeczonymi dysfunkcjami: niepełnosprawność intelektualna, sensoryczna,                   somatyczna, autyzm, ADHD, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym -            więcej...

•    dysfunkcje dzieci w wieku przedszkolnym: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, nadpobudliwość,         nerwice i depresje dziecięce - więcej...

•    dziecko z niepełnosprawnością pokarmową oraz z chorobą przewlekłą - więcej...

•     niepełnosprawni wśród sprawnych - więcej...

•    dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia dysfunkcyjnego - więcej...

•    sposoby postępowania wobec ucznia/przedszkolaka z rodziny dysfunkcyjnej - więcej...

•    metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne - więcej...

 

NAUCZYCIEL - ROZWÓJ OSOBISTY:

•    awans zawodowy -więcej...

•    przeciwdziałanie stresowi i wypalaniu zawodowemu - więcej...

•    emisja głosu - więcej...

•    budowanie autorytetu nauczyciela - więcej...

•    inne - więcej...

 

ROZWÓJ DZIECI:

•    rozwój dzieci - więcej...

•    rozwój mowy - więcej...

•    praca z dzieckiem zdolnym - więcej...

 

INNE: - wiecej...