iStock 000013856007 Medium

 

 

 

 

 

 

 


• ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu - więcej...
• skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne - więcej...
• budowanie wizerunku przedszkola - więcej...
• inne...

 

 

 

RADA PEDAGOGICZNA - KOOPERACJA I EFEKTYWNOŚĆ:
• komunikacja interpersonalna w przedszkolu - więcej...
• asertywność w kontaktach służbowych - więcej...
• integracja i współpraca w zespole - więcej...
• rozwiązywanie konfliktów - więcej...
• inne - więcej...

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM SZKOLNYM I LOKALNYM:
• relacje z rodzicami - więcej ...
• budowanie relacji ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (przedszkola). Kontekst nadzoru pedagogicznego - więcej ...
• budowanie tożsamości i wizerunku szkoły (przedszkola) - więcej ...
• metody budowania wizerunku szkoły/przedszkola w oczach uczniów, rodziców i środowiska lokalnego - więcej...
• promocja szkoły (przedszkola) i wartości edukacji. Kontekst nadzoru pedagogicznego - więcej ...
• skuteczna współpraca ze środowiskiem lokalnym = Public Relations i promocja - więcej...

 

PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH:
• praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo - więcej ...
• rozpoznawanie objawów: przemocy w rodzinie, molestowania - więcej...
• praca z dzieckiem z orzeczonymi dysfunkcjami: niepełnosprawność intelektualna, sensoryczna, somatyczna, autyzm, ADHD, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym - więcej...
• dysfunkcje dzieci w wieku przedszkolnym: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, nadpobudliwość, nerwice i depresje dziecięce - więcej...
• dziecko z niepełnosprawnością pokarmową oraz z chorobą przewlekłą - więcej...
• niepełnosprawni wśród sprawnych - więcej...
• dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia dysfunkcyjnego - więcej...
• sposoby postępowania wobec ucznia/przedszkolaka z rodziny dysfunkcyjnej - więcej...
• metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne - więcej...

 

NAUCZYCIEL - ROZWÓJ OSOBISTY:
• awans zawodowy -więcej...
• przeciwdziałanie stresowi i wypalaniu zawodowemu - więcej...
• emisja głosu - więcej...
• budowanie autorytetu nauczyciela - więcej...
• inne - więcej...

 

 

ROZWÓJ DZIECI:
• rozwój dzieci - więcej...
• rozwój mowy - więcej...
• praca z dzieckiem zdolnym - więcej...